Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda-odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodov a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

K stiahnutiu