Evidencia štandardov kvality za oblasť voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

K stiahnutiu