Množstvo komunálnych odpadov

zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods.7 písm.c) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K stiahnutiu