OVS - prekladateľ

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy so zhotoviteľom - prekladateľom úradných textov do rusínskeho jazyka

K stiahnutiu