OVS - prekladateľ

  • 28. november 2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy so zhotoviteľom - prekladateľom úradných textov do rusínskeho jazyka

K stiahnutiu