Uzneaenie vlády SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 3. marca 2021

K stiahnutiu