VZN DZN,TKO,Pes r.2020

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu