Demografia

Demografia (18.11.2015)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov spolu 282
0-18 mesiacov 3
18 mesiacov - 3 roky 1
3 - 6 rokov 3
6 - 17 rokov 34
dospelí 241
    z toho muži 129
    z toho ženy 112

 

Demografia (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 326
  muži 159
  ženy 167
Predproduktívny vek (0-14) spolu 46
Produktívny vek (15-54) ženy 56
Produktívny vek (15-59) muži 101
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 123
Počet sobášov 3
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 3
  muži 0
  ženy 3
Počet zomretých spolu 8
  muži 4
  ženy 4
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -6
  muži -3
  ženy -3

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  472  351
    muži - počet  232  169
    ženy - počet  240  182
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

41,10

40,17
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 50,85 57,55
Ukrajinská % 7,20 1,71
Česká % 0,64 0,57
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

4,03

5,13
Evanjelické % 0,00 0,00
Gréckokatolícke % 91,53 89,74
Pravoslávne % 1,91 4,84
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,00 0,28
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 2,54 0,00
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  135
    muži -   92
    ženy -   43
Pracujúci spolu -   91
    muži -   66
    ženy -   25
Nezamestnaní spolu -   39
    muži -   26
    ženy -   13
Domy spolu  202  195
Trvale obývané domy spolu  165  143